×

Error

Metakeywords are not configured for this article

Rekrutacja 2020/2021

                                  Uwaga Rodzice!

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach ogłasza rekrutację dzieci do klasy I

Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2020/2021

Kartę zgłoszenia dziecka do klasy I szkoły podstawowej lub Wniosek o przyjęcie dziecka wraz z podaniem i dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w przypadku kandydatów spoza obwodu szkoły będzie można pobrać w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaliskach/ Szkoły Filialnej w Piecach, lub z zakładki dokumenty na stronie internetowej szkoły. Termin składania dokumentów u pedagoga lub w sekretariacie szkoły upływa: 23 03 2020 r.

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu zobowiązani są do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły.

Podstawa prawna: art.40 §1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 poz. 59)

Related Articles/Posts

Jesteśmy na Facebooku!

Facebook Image