×

Error

Metakeywords are not configured for this article

Wprowadzenie zakazu używania telefonów w szkole

Szanowni rodzice, drodzy uczniowie

Od dnia 13.12.2018 wprowadziliśmy do Statutu szkoły zapis dot. całkowitego zakazu korzystania z telefonów oraz innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły. Zmiana została zaktualizowana w ust. 4 pkt 1 - 3 § 97 Statutu PSP w Kaliskach i otrzymała brzmienie: 

Na terenie szkoły obowiązuje uczniów całkowity zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie całego pobytu, tj. w czasie lekcji, zajęć pozalekcyjnych, przerw, pobytu w świetlicy, podczas odwozów na terenie szkoły. W wyjątkowych sytuacjach uczeń na podstawie pisemnej zgody rodzica może skorzystać z telefonu komórkowego.

Przypadek naruszenia warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły zostaje odnotowany przez wychowawcę klasy w dzienniku Librus Synergia oraz skutkuje obniżeniem oceny z zachowania.

Wdrożenie tej zmiany nie ma na celu ograniczania uczniów i wprowadzenia zakazu jako celu samego w sobie. W przekonaniu Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej, używanie w szkole telefonów przynosi więcej strat niż pożytku. Podczas przerw komunikacja i integracja dzieci znacznie się obniżyła. Często uczniowie spędzają wolny czas międzylekcyjny na przeglądaniu portali społecznościowych, grając lub komentując wpisy znajomych. Po dzwonku na lekcje trudno niektórym wylogować się do rzeczywistości i skupić się podczas lekcji. Telefony stały się również powszechnym problemem niezdrowej rywalizacji o to, czyj model jest droższy i bardziej nowoczesny.

Liczę na to, że zaproponowana zmiana przyczyni się do podniesienia efektu pracy dydaktyczno-wychowawczej w naszej szkole. Pamiętajmy, że w sekretariacie możemy skorzystać z telefonu w celu kontaktu np. z rodzicami.

                                                                                                                               Dyrektor szkoły Adam Lewandowski

Related Articles/Posts

Jesteśmy na Facebooku!

Facebook Image