×

Error

Metakeywords are not configured for this article

Rekrutacja 2020/2021

Wyniki postępowania rekrutacyjnego do klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaliskach - Szkoły Filialnej w Piecach im. Św. Jana Pawła II

(na podstawie art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe w zw. z § 11 b. Rozporządzenia MEN z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

– lista kandydatów zakwalifikowanych - TUTAJ

Rodzic / prawny opiekun kandydata potwierdza wolę przyjęcia dziecka do kl. I PSP Kaliska - Szkoły Filialnej w Piecach im. Św. Jana Pawła II w sposób zdalny poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia na adres e-mail rekrutacjakaliska2020@wp.pdo dnia 8 kwietnia br.

Oświadczenie woli - TUTAJ

 

 

Related Articles/Posts

Jesteśmy na Facebooku!

Facebook Image