Rekrutacja 2020/2021 - wyniki

Wyniki postępowania rekrutacyjnego do klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaliskach

- Szkoły Filialnej w Piecach im. Świętego Jana Pawła II

(na podstawie art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe w zw. z § 11b. Rozporządzenia MEN z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19)

– lista kandydatów przyjętych - TUTAJ